01/4693 103 u terminu od 11h do 15h
info@nemetova-prima.hr
Radno vrijeme 07:00 - 14:00 pon-pet

Pravilnik o Zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

13 ožujka 2014

Na temelju članka 107. stavka 6. točke 1., 2., 3. i 4. Zakona o oružju (»Narodne novine», broj 63/2007, 146/2008 i 59/2012), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

(„Narodne novine“, broj 22/13)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:
1. uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi za obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja,
2. način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja osobu čine nesposobnom za držanje i nošenje oružja,
3. način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije i sadržaj uvjerenja o izvršenom zdravstvenom pregledu,
4. nadležnost, sastav i način rada drugostupanjske zdravstvene komisije te postupanje povodom žalbi.
(2) Nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatnih ordinacija medicine rada u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja propisan je posebnim zakonom.

II. OVLAŠTENJE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE KOJIM SE UTVRĐUJE ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Članak 2.
(1) Ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja, obvezne su:
1. obavljati zdravstvenu djelatnost sukladno odredbama zakona kojim se regulira zdravstvena zaštita
2. ispunjavati uvjete u pogledu prostora i tehničke opremljenosti:
– sanitarno-tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnom propisu o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti,
– uvjete u pogledu prostora, opreme i kadrova za specijalističku ordinaciju djelatnosti medicine rada sukladno posebnom propisu o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti,
– prostor za čuvanje medicinske dokumentacije ili metalni ormar s ključem za osobne kartone zdravstvenog pregleda kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja,
3. zapošljavati u redovnom radnom odnosu doktora medicine, specijalistu medicine rada
4. zapošljavati ili imati sklopljen ugovor o obavljanju poslova sa doktorom medicine, specijalistom psihijatrom ili neuropsihijatrom, doktorom medicine, specijalistom oftalmologom i psihologom.
(2) Doktori medicine, specijalisti iz stavka 1. točke 3. i 4. ovoga članka moraju imati važeće odobrenje za samostalni rad (licencu), a psiholog iz stavka 1. točke 4. ovoga članka mora imati važeću dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti.
(3) Ministarstvo zdravlja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ovlašćuje zdravstvene ustanove, trgovačka društva i privatne ordinacije medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja.
(4) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovoga članka treba priložiti Ministarstvu uz pisani zahtjev za izdavanje ovlaštenja iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Ako postoji sumnja da su ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačka društva i/ili privatne ordinacije medicine rada prestali ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje izdano, ili da su postupili suprotno odredbama ovoga Pravilnika, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) će imenovati povjerenstvo koje će utvrditi činjenično stanje. Na temelju nalaza povjerenstva, ministar može ukinuti izdano ovlaštenje iz stavka 3. ovoga članka.

III. OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

Članak 3.
(1) Zdravstveni pregled kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja (u daljnjem tekstu: zdravstveni pregled) može biti:
– redovni zdravstveni pregled koji se obavlja radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja,
– izvanredni zdravstveni pregled kojeg obavlja vlasnik oružja za kojeg se opravdano sumnja da više nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja.
(2) Na izvanredni zdravstveni pregled vlasnika oružja rješenjem upućuje policijska uprava odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) sukladno članku 45. Zakona o oružju.
(3) Osobi koja nije priložila rješenje iz stavka 2. ovoga članka i/ili je takav pregled obavljen bez znanja izabranog liječnika obiteljske/opće medicine (u daljnjem tekstu: izabrani liječnik) da je osoba upućena na izvanredni zdravstveni pregled, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja smatrat će se nevažećim.
(4) Dostavljanjem rješenja o upućivanju na izvanredni zdravstveni pregled neće se moći prikriti podatak da postoji određena sumnja u zdravstvenu sposobnost osobe koja je posjednik oružja.

Članak 4.
(1) Prije početka zdravstvenog pregleda iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, osoba koja će se pregledati mora prethodno pribaviti mišljenje svoga izabranog liječnika koje nije starije od 30 dana od dana početka zdravstvenog pregleda. Izabrani liječnik izdaje mišljenje na obrascu čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(2) Prilikom zdravstvenih pregleda iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, specijalist medicine rada mora zatražiti uvid u zdravstvenu dokumentaciju osobe na pregledu, a koja je pohranjena kod njegovog izabranog liječnika, drugih doktora medicine ili u drugim zdravstvenim ustanovama ili trgovačkim društvima.
(3) Izjavu o pristanku pristupu medicinskoj dokumentaciji kao i o pristanku na obavljanje probirnog testa na droge i testa na alkohol, osoba na pregledu potpisuje u karton zdravstvenog pregleda.
(4) Osoba koja ne potpiše izjavu iz stavka 3. ovoga članka ne može pristupiti zdravstvenom pregledu za držanje i nošenje oružja.

Članak 5.
Zdravstveni pregledi iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno obuhvaćaju:
– prethodno pribavljeno mišljenje izabranog liječnika,
– anamnestičke podatke,
– klinički pregled i pretrage:
• antropometrijske podatke
• klinički nalaz: kože i vidljivih sluznica, glave i vrata, prsnog koša i pluća, srčanožilnog sustava, trbuha i trbušnih organa, mokraćnog sustava, lokomotornog sustava i kralježnice,
• orijentacijsko ispitivanje osjeta sluha i ravnoteže,
• EKG u mirovanju,
• laboratorijske pretrage (krvna slika, glukoza u krvi, urin),
• probirni test na droge – kada to odrede specijalist medicine rada i/ili specijalist psihijatar/neuropsihijatar.
– oftalmološki pregled: anamneza, vanjski pregled oka i adneksa oka, palpaciju, pregled očne pozadine, ispitivanje vidnih sposobnosti (oštrine vida na daljinu i na blizinu, binokularnog vida, osjeta za boju, forije, fuzije, dubinskog i perifernog vida),
– psihijatrijski pregled: anamneza i psihički status,
– psihologijska obrada:
• u prvom zdravstvenom pregledu obuhvaća: utvrđivanje kognitivnih sposobnosti i procjenu osobina ličnosti, s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost,
• u kasnijim zdravstvenim pregledima obavlja se psihologijski intervju, osim ako psihologijsku obradu ne zatraže doktor medicine, specijalist medicine rada i/ili specijalist psihijatar.

Članak 6.
(1) Zdravstvene preglede iz članka 5. ovoga Pravilnika obavljaju: doktor medicine, specijalist medicine rada; doktor medicine, specijalist oftalmolog i doktor medicine, specijalist psihijatar ili neuropsihijatar te psiholog. Nakon liječničkog pregleda svaki od specijalista određene specijalnosti koji je sudjelovao u pregledu i psiholog koji je obavio psihologijsku obradu, daju ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (u daljnjem tekstu: ocjena zdravstvene sposobnosti).
(2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja potpisuje doktor medicine, specijalist medicine rada u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili privatnoj ordinaciji medicine rada.

Članak 7.
(1) Nalaze kliničkog pregleda i pretraga upisuje doktor medicine, specijalist medicine rada u karton zdravstvenog pregleda – zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja (u daljnjem tekstu: karton zdravstvenog pregleda).
(2) Doktor medicine, specijalist oftalmolog upisuje nalaz u poseban obrazac Oftalmološki pregled – zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja koji je sastavni dio kartona zdravstvenog pregleda.
(3) Doktor medicine, specijalist psihijatar ili neuropsihijatar upisuje nalaz u poseban obrazac Psihijatrijski pregled – zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja koji je sastavni dio kartona zdravstvenog pregleda.
(4) Psiholog upisuje nalaz u posebni obrazac Psihologijska obrada – zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja koji je sastavni dio kartona zdravstvenog pregleda.
(5) Nalaz – i proširene medicinske obrade – pregleda i pretraga upisuju se u poseban obrazac – Proširena medicinska obrada koji je sastavni dio kartona zdravstvenog pregleda.

Članak 8.
Ako je nužno u svrhu utvrđivanja dijagnostičkih i diferencijalno-dijagnostičkih odrednica, pregledana osoba može biti upućena na proširenu medicinsku obradu, preglede i pretrage u zdravstvene ustanove, trgovačka društva ili ordinaciju specijalista određene specijalnosti.

IV. ZDRAVSTVENE ZAPREKE

Članak 9.
Za držanje i nošenje oružja sposobna je osoba za koju se zdravstvenim pregledima iz članka 5. ovoga Pravilnika utvrdi da je tjelesno i duševno zdrava, odnosno da nema zdravstvene zapreke (bolesti i bolesna stanja) koja ju čine zdravstveno nesposobnom za držanje i nošenje oružja.

Članak 10.
Zdravstvenom zaprekom za držanje i nošenje oružja u zdravstvenim pregledima, smatraju se (bolesti i bolesna stanja navedena su prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti -10 i DSM-IV):
a) Novotvorine
1. Primarne i sekundarne zloćudne novotvorine koje s obzirom na sijelo i/ili funkcionalnu aktivnost i/ili morfologiju i/ili ponašanje utječu na sigurno rukovanje oružjem,
2. Dobroćudne novotvorine koje s obzirom na sijelo i/ili funkcionalnu aktivnost utječu na sigurno rukovanje oružjem,
3. Novotvorine nesigurne i nepoznate prirode koje s obzirom na sijelo utječu na sigurno rukovanje oružjem.
b) Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma koje zbog ne liječenja i/ili pratećih stanja i/ili komplikacija utječu na sigurno rukovanje oružjem.
c) Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja
1. Organski i simptomatski duševni poremećaji (uzrokovani moždanom disfunkcijom) (demencija, organski amnestički sindrom, delirij i ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem mozga i fizičkom bolešću),
2. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem psihoaktivnih tvari – osim u osoba sa stabilnom remisijom (kod poremećaja uzrokovanih alkoholom najmanje šest mjeseci, drogama najmanje 24 mjeseca, a kod poremećaja uzrokovanih ostalim psihoaktivnim tvarima najmanje 12 mjeseci), bez klinički značajnih smetnji ili oštećenja u socijalnom i radnom funkcioniranju,
3. Shizofrenija, shizotipni, sumanuti i ostali psihotični poremećaji,
4. Afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja) – osim blagih i slabije izraženih poremećaja koji ne utječu na sigurno rukovanje oružjem,
5. Neurotski poremećaji vezani uz stres i somatomorfni poremećaji, osim blagih i slabije izraženih poremećaja koji ne utječu na sigurno rukovanje oružjem,
6. Poremećaji ličnosti i ponašanja, osim blagih i slabije izraženih poremećaja koji ne utječu na sigurno rukovanje oružjem,
7. Duševna zaostalost.
d) Zapreke iz područja psihologije – intelektualna insuficijencija ispod graničnih vrijednosti, deficit specifičnih kognitivnih sposobnosti koje se očituju kao smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, te poremećaji percepcije, mišljenja i pamćenja, psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se očituju kao senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, smanjena vizualno-motorna koordinacija, izražene devijacije osobnosti (emocionalna i socijalna nezrelost, neprilagođeno ponašanje, anksioznost, agresivnost).
e) Bolesti živčanog sustava
1. Posljedice upalnih bolesti središnjeg živčanog sustava koje utječu na sigurno rukovanje oružjem,
2. Sistemne atrofije koje prije svega zahvaćaju središnji živčani sustav,
3. Ekstrapiramidni poremećaji i poremećaji kretnji, osim blagih i slabije izraženih poremećaja koji ne utječu na sigurno rukovanje oružjem,
4. Alzheimerova bolest i druge degenerativne bolesti i poremećaji živčanog sustava,
5. Multipla skleroza i ostale demijelinizirajuće bolesti središnjeg živčanog sustava,
6. Epilepsija i status epilepticus, osim epilepsije u medicinski kontroliranim slučajevima u kojima se napadaji ne pojavljuju najmanje 18 mjeseci bez antiepileptičke terapije ili s kontinuiranom antiepileptičkom terapijom održavanja bez nuspojava koje mogu umanjiti psihofizičke sposobnosti za sigurno rukovanje oružjem (uz konzilijarno mišljenje neurologa-epileptologa),
7. Teški oblici migrene i kroničnih glavobolja koji utječu na sigurno rukovanje oružjem,
8. Prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromi u vezi s njima,
9. Vaskularni sindrom mozga kod cerebrovaskularnih bolesti,
10. Poremećaji spavanja (arkolepsija i katalepsija) ukoliko su refrakterni na liječenje,
11. Poremećaji živaca, živčanih korijena i pleksusa koji utječu na sigurno rukovanje oružjem,
12. Polineuropatije i ostali poremećaji perifernoga živčanog sustava koji utječu na sigurno rukovanje oružjem,
13. Bolesti mioneuralne veze i mišića koji utječu na sigurno rukovanje oružjem,
14. Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi, osim paralitičnih sindroma koji ne utječu na sigurno rukovanje oružjem,
15. Ostali poremećaji živčanog sustava koji utječu na sigurno rukovanje oružjem.
f) Vidne sposobnosti, bolesti oka i očnih adneksa
1. Oštrina vida oba oka, sa ili bez korekcije, manja od 0,8 u zbroju, uz uvjet da jedno oko ima oštrinu vida najmanje 0,5. Ako osoba ima samo jedno oko, oštrina vida tog oka, sa ili bez korekcije mora biti najmanje 0,7,
2. Prirođene ili stečene bolesti, stanja i funkcionalna odstupanja oka i adneksa oka koja utječu na sigurno rukovanje oružjem.
g) Bolesti uha i mastoidnog nastavka
1. Poremećaji vestibularne funkcije, vertiginozni sindrom,
2. Ostale bolesti uha i mastoidnog nastavka koja utječu na sigurno rukovanje oružjem.
h) Bolesti cirkulacijskog sustava (bolesti srca i ostale bolesti cirkulacijskog sustava) prirođene ili stečene, stanja i funkcionalna odstupanja koja utječu na sigurno rukovanje oružjem.
i) Bolesti dišnog sustava, stanja i funkcionalna odstupanja koja utječu na sigurno rukovanje oružjem.
j) Bolesti probavnog sustava, stanja i funkcionalna odstupanja koja utječu na sigurno rukovanje oružjem.
k) Bolesti kože i potkožnog tkiva, prirođene, poremećaji i/ili stanja koja utječu na sigurno rukovanje oružjem.
l) Bolesti mišično-koštanog sustava i vezivnog tkiva, prirođene (malformaciji i deformacije) ili stečene, stanja i funkcionalna odstupanja koja utječu na sigurno rukovanje oružjem.
m) Bolesti genitourinarnog sustava, prirođene ili stečene, te poremećaji koji utječu na sigurno rukovanje oružjem.
n) Ostale bolesti, prirođene malformaciji i deformacije, simptomi, abnormalni klinički nalazi, posljedice ozljeda, otrovanja i ostalih vanjskih uzroka koje utječu na sigurno rukovanje oružjem.
o) Namjerno samoozljeđivanje.
p) Nasilničko ponašanje.

V. OCJENA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 11.
(1) Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se najkasnije u roku od 5 dana od početka zdravstvenog pregleda iz članka 3. ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku od 15 dana ako je potrebna proširena medicinska obrada.
(2) Rokovi navedeni u stavku 1. ovoga članka ne odnose se na izvanredni zdravstveni pregled. Ocjena zdravstvene sposobnosti na izvanrednom zdravstvenom pregledu donosi se najkasnije u roku od 5 dana od početka zdravstvenog pregleda uz pridržavanje rokova navedenih u posebnom propisu kojim se regulira upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled.

Članak 12.
(1) Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti:
1. sposoban – ako su svi specijalisti određene specijalnosti i psiholog koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu dali ocjenu: zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja,
2. nesposoban – ako i jedan od specijalista određene specijalnosti ili psiholog koji je sudjelovao u zdravstvenom pregledu dao ocjenu: zdravstveno nesposoban za držanje i nošenje oružja.
(2) Kod ocjene zdravstvene sposobnosti »sposoban« ili »nesposoban« na uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti obvezno se navodi broj rješenja na temelju kojega je osoba upućena na izvanredni zdravstveni pregled.
(3) Kod ocjene zdravstvene sposobnosti »nesposoban«, u kartonu zdravstvenog pregleda obvezno se navodi članak i točka ovoga Pravilnika na temelju koje je dana ocjena, te šifra prema 10. Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.
(4) O ocjeni zdravstvene sposobnosti izvješćuje se:
1. pregledana osoba,
2. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za one osobe koje su upućene na zdravstveni pregled na temelju članka 45., 67., 70., 72., 72.a, 73., 79. i 81.a Zakona o oružju,
3. nadležno tijelo ako je ocjena zdravstvene sposobnosti »nesposoban« i/ili ako je uputilo vlasnika oružja na izvanredni zdravstveni pregled.
(5) Kod ocjene zdravstvene sposobnosti »nesposoban«, ponovni zdravstveni pregled nije moguć prije isteka roka od šest mjeseci.

VI. MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

Članak 13.
(1) Ocjena zdravstvene sposobnosti upisuje se u Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (u daljnjem tekstu: Uvjerenje) koje izdaje ovlaštena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili privatna ordinacija medicine rada.
(2) Izgled i sadržaj Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su u Prilogu II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(3) Uvjerenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdaje se s rokom važenja od pet godina.

Članak 14.
(1) U ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu i/ili privatnoj ordinaciji medicine rada vodi se upisnik obavljenih zdravstvenih pregleda i pohranjuju kartoni zdravstvenih pregleda.
(2) Izgled i sadržaj kartona zdravstvenog pregleda iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su u Prilogu III. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(3) Ovjeren preslik Uvjerenja iz članka 13. ovoga Pravilnika pohranjuje se u Kartonu zdravstvenog pregleda iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.
(1) Medicinsku dokumentaciju iz članka 14. ovoga Pravilnika, kao i svu ostalu dokumentaciju na temelju koje je dana ocjena iz članka 12. ovoga Pravilnika, ovlaštena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo i privatna ordinacija medicine rada obvezni su čuvati sukladno odredbama posebnoga zakona kojim se propisuje čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva.
(2) Ako je ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili privatnoj ordinaciji medicine rada na temelju članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika oduzeto ovlaštenje za obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, ista je obvezna svu medicinsku dokumentaciju o obavljenim zdravstvenim pregledima dostaviti Drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji koja je obvezna čuvati sukladno odredbama zakona kojim se regulira čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva i provedbenim propisima, odnosno predati zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili privatnoj ordinaciji koja će preuzeti poslove zdravstvenih pregleda.

VII. DRUGOSTUPANJSKA ZDRAVSTVENA KOMISIJA

Članak 16.
(1) Fizička osoba ili nadležno tijelo koje nije zadovoljno izdanim Uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka Uvjerenja drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji, koju imenuje ministar.
(2) Ministar imenuje predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova drugostupanjske zdravstvene komisije. Predsjednik i zamjenik predsjednika su doktori medicine, specijalisti medicine rada, a članovi i zamjenici članova doktori medicine, specijalisti medicine rada; doktori medicine, specijalisti oftalmolozi; doktori medicine, specijalisti psihijatri ili neuropsihijatri i psiholozi, profesori psihologije ili diplomirani psiholozi.
(3) U radu drugostupanjske zdravstvene komisije i davanju ocjene zdravstvene sposobnosti ne mogu sudjelovati doktori medicine, specijalisti određene specijalnosti i psiholozi koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu i dali ocjenu zdravstvene sposobnosti u slučaju u kojem je podnesena žalba.
(4) U žalbenom postupku drugostupanjska zdravstvena komisija obvezna je dati ocjenu zdravstvene sposobnosti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.
(5) Drugostupanjska zdravstvena komisija zasjeda i vodi žalbeni postupak u sjedištu kojeg rješenjem određuje ministar.
(6) U sjedištu drugostupanjske zdravstvene komisije vodi se upisnik obavljenih zdravstvenih pregleda i pohranjuju se kartoni zdravstvenih pregleda u žalbenom postupku.
(7) Ocjena zdravstvene sposobnosti drugostupanjske zdravstvene komisije je konačna.
(8) Ocjena zdravstvene sposobnosti u žalbenom postupku može biti:
1. sposoban – ako su svi članovi drugostupanjske zdravstvene komisije dali ocjenu: zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja,
2. nesposoban – ako je i jedan od članova drugostupanjske zdravstvene komisije dao ocjenu: zdravstveno nesposoban za držanje i nošenje oružja.
(9) O ocjeni zdravstvene sposobnosti drugostupanjske zdravstvene komisije izvješćuje se:
1. pregledana osoba,
2. nadležno tijelo i Ministarstvo unutarnjih poslova,
3. ovlaštena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili privatna ordinacija medicine rada u kojoj je pregledanom dana ocjena zdravstvene sposobnosti na koju je izjavljena žalba.
(10) Ovjeren preslik uvjerenja s ocjenom zdravstvene sposobnosti drugostupanjske zdravstvene komisije pohranjuje se u kartonu zdravstvenog pregleda osobe u žalbenom postupku.

Članak 17.
(1) Drugostupanjska zdravstvena komisija može:
– dati ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije, ili
– pozvati na pregled osobu na čije je uvjerenje izjavljena žalba i uputiti je na pregled kod specijaliste određene specijalnosti.
(2) U slučaju pozivanja na pregled, obim pregleda i pretraga određuje drugostupanjska zdravstvena komisija.

Članak 18.
(1) Drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima osobe na čije je uvjerenje izjavljena žalba, a po potrebi i sva ostala medicinska dokumentacija.
(2) Ako je nužno u svrhu utvrđivanja dijagnostičkih i diferencijalno-dijagnostičkih odrednica, osoba na čije je uvjerenje izjavljena žalba može biti upućena na proširenu medicinsku obradu, preglede i pretrage u zdravstvene ustanove ili trgovačka društva ili na pregled kod određenog doktora medicine, specijalista.
(3) Medicinska i sva ostala dokumentacija, na temelju koje je dana ocjena zdravstvene sposobnosti iz članka 16. ovoga Pravilnika, drugostupanjska zdravstvena komisija obvezna je čuvati sukladno odredbama posebnoga zakona kojim se propisuje čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
(1) Troškove zdravstvenog pregleda vlasnika oružja koji je na zdravstvenom pregledu na drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji proglašen zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja snosi nadležno tijelo.
(2) Vlasnik oružja iz stavka 1. ovoga članka za kojeg se na zdravstvenom pregledu na drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji utvrdi da nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja, sam snosi troškove izvanrednog zdravstvenog pregleda.

Članak 20.
Odredbe članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika koje se odnose na probirni test na droge, primjenjuju se nakon donošenja provedbenog propisa koji se odnosi na testiranje na droge, alkohol i ostala sredstva ovisnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 21.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja (»Narodne novine», broj 79/1992).

Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».